Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

Digipal Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (“DİGİPAL”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.


Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı 


DİGİPAL, www.evde360.com uzantılı dijital platform (“Evde360”) üzerinden akıllı ev ürünleri ve birtakım hizmetlerin elektronik satışını gerçekleştirmektedir. Kişisel verileriniz Evde360 ile akıllı ev sistemleri, akıllı ürünler ve hizmet satın almanız, bu sistemlerin/ürünlerin kurulumlarının sağlanması, montaj, tamir dekorasyon, tadilat ve diğer hizmetlerin tarafınıza sağlanması ve bu işlemlerle bağlantılı iş ve işlemlerin yapılması, Evde360 tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sizlere bilgi sağlamak, söz konusu ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizde iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve izinli pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kampanyalarımızdan haberdar olmanız amaçlarıyla aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimizce toplanmakta ve fiziki ya da elektronik ortamda işlenmektedir. 

•   Kimlik Bilgileri (ad soy ad, T.C. kimlik kartınız, pasaportunuz ya da ehliyetiniz ve bu belgelerde yer alan bilgiler)

•   İletişim Bilgileri (telefon numaranız, adresiniz ve ikametgahınız, e-posta adresiniz)

•   Hukuki İşlem Bilgisi 

•   Finans (banka hesap bilgileriniz vb.)

•   Diğer Bilgiler (Evde360 tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla gerekli olabilecek diğer veriler)

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde bankalar, sözleşmesel ilişki içinde olduğumuz tedarikçiler, müşteriler ve iş ortakları, kamu kurum ve kuruluşları, ticaret sicil müdürlükleri, hukuk danışmanları ve avukatlar, finans danışmanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmekte ve gerekli olması halinde şirket internet sitemizde yayınlanabilmektedir.  

Kişisel verileriniz, kanundan doğan yükümlülüklerimizin ve şirket politikalarımızın yerine getirilmesi, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; idari işlerin ve şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi şartıyla meşru menfaatlerimiz için gerekli olması ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde 


-   Hizmet ve danışmanlık aldığımız firmalar (bilgi teknolojileri desteği aldığımız şirket vb.) 

-   Engie Grup şirketleri organik olarak bağlı bir şekilde faaliyet gösterdiği için grup şirketlerimizin faaliyetlerinin yürütülmesi ve meşru menfaatlerimiz çerçevesinde Türkiye’de Kurulu Engie grup şirketleri ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak paylaşılmaktadır


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü ve yazılı bilgilendirmede bulunularak ve açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

a)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b)   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

c)   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

d)   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

e)   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 


KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz


KVKK madde 11 uyarınca, DİGİPAL'e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna Şirketimizin www.evde360.com adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Veri Sorumlusu:

Digipal Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi

Küçük Çamlıca Mah. Bulgurlu Cad. No:60 Üsküdar-İstanbul

Tel: 0216 325 73 30

Fax: 0216 339 91 77

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 1003683

www.palmet.com